# مقدار_datakey

گرفتن مقدار DataKey در RowDataBound و RowCommand گریدویو

فرض کنید این گریدویو رو دارین: <asp:GridView ID="gvUsers" runat="server" AutoGenerateColumns="False"             DataKeyNames="UserID" OnRowDataBound="gvUsers_RowDataBound"             RowStyle-CssClass="Row" onrowcommand="gvUsers_RowCommand">                    <Columns>                                               <asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید