انتخاب همه ستون های جدول با isNull

گاهی اوقات نیاز هست که تمام فیلدهای جدول را برای بررسی null بودن هر فیلد چک کنید. یا نیاز باشد موقع select کردن برای همه ستون ها isnull گذاشته شود. در این صورت اگر تعداد ستون ها زیاد باشد، کار سخت می شود!!

با کد زیر، می توانید tsql صحیح را دریافت کنید:

DECLARE @SQL nvarchar(max)


SET @SQL = 'SELECT '


SELECT @SQL = @SQL + 'ISNULL(CAST([' + sc.name + '] AS NVARCHAR), ''No Data'') AS [' + sc.name + '],'

FROM sys.objects so

INNER JOIN sys.columns sc ON sc.object_id = so.object_id

WHERE so.name = 'tbl'


-- Remove the trailing comma

SELECT @SQL = LEFT(@SQL, LEN(@SQL) - 1) + ' FROM tbl'


EXEC sp_sqlexec @SQL


پ.ن: پرشین بلاگ ویرایش html رو برداشته، نشد با فرمت درست بذارم.

/ 0 نظر / 84 بازدید