غیر فعال کردن آیتم ها در DropDownList با جی کوئری

اول از همه jquery min رو دانلود کنید و در پروژه خودتون قرار بدین و در head لینک بدینک

<script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>

و این کد رو هم در head قرار بدین:

    <script type="text/javascript">      
        $(function() {
        $("#<% =DropDownList1.ClientID %> > option[value=Country]").attr("disabled", "disabled")          
        });
    </script>

خوب حالا یه DropDownList داریم با این مقادیر:

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True">
    <asp:ListItem Text="Select your state" Value=""></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="India" Value="Country"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Karnataka" Value="1"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-TamilNadu" Value="2"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Maharastra" Value="3"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Kerala" Value="4"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="United States" Value="Country"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Alabama" Value="5"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Alaska" Value="6"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-California" Value="7"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="-Florida" Value="8"></asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

توجه داشته باشید هر آیتمی که مقدار " Value="Country رو داشته باشه غیرقابل انتخابه.

این کد صفحه مثال:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>غیر فعال کردن آیتم ها در DropDownList  با جی کوئری</title>

    <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>   
    <script type="text/javascript">      
        $(function() {
        $("#<% =DropDownList1.ClientID %> > option[value=Country]").attr("disabled", "disabled")          
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>   
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True">
            <asp:ListItem Text="Select your state" Value=""></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="India" Value="Country"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Karnataka" Value="1"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-TamilNadu" Value="2"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Maharastra" Value="3"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Kerala" Value="4"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="United States" Value="Country"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Alabama" Value="5"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Alaska" Value="6"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-California" Value="7"></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Text="-Florida" Value="8"></asp:ListItem>
        </asp:DropDownList>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

/ 0 نظر / 256 بازدید